YO-psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia