2013-10-11-julianamrood-syksy-koulu-lehdet-tossut

Opinto-ohjaus

Yleistä

Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään seka kehittämään elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Oppilaanohjausta järjestetään luokkamuotoisena ohjauksena, henkilökohtaisena ohjauksena, pienryhmäohjauksena ja työelämään tutustumisen ohjauksena. Henkilökohtaisessa ohjauksessa oppilaalla on mahdollisuus keskustella opintoihinsa, koulutus- ja ammatinvalintoihinsa sekä elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä.

Pienryhmäohjauksessa käsitellään kaikille yhteisiä tai kunkin ryhmään osallistuvan oppilaan henkilökohtaisia, muiden oppilaiden kanssa jaettavissa olevia ohjauksellisia kysymyksiä. Oppilaat tutustuvat työelämään työpaikkavierailujen, työelämän edustajien vierailujen ja työelämään tutustumisjakson kautta. Työelämään tutustumisen yhteydessä oppilaat arvioivat hankkimiaan tietoja ja kokemuksia työympäristöstä ja itsestään työntekijöinä.

Ajankohtaista

Oulunkylän yhteiskoulun oppilaiden TET 25.9.2017 – 6.10.2017

Työelämään tutustuminen (TET) on osa peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten opetussuunnitelmaa. Työelämään tutustumisella tarkoitetaan työpaikoilla suoritettavia työhöntutustumisjaksoja ja työpaikoille järjestettäviä opintokäyntejä. Työelämään tutustumisen avulla pyritään lisäämään oppilaiden työelämätietoutta. Lisäksi oppilaat oppivat ammatinvalintaa ja jatko-opintosuunnittelua selkiyttäviä asioita itsestään ja työelämästä.

Oulunkylän yhteiskoulussa työhöntutustumisjakso toteutetaan 25.9.-6.10.2017 ja on kymmenen työpäivän pituinen. Päivittäinen työhöntutustumisaika on kuusi tuntia päivässä, johon sisältyvät ruoka- ja kahvitauot. Työaika voidaan järjestää klo 06.00-22.00 välisenä aikana, mikäli työn luonne on pääsääntöisesti esim. iltatyötä. Pääsääntöisesti kuitenkin klo 8.00-16.00 välisenä aikana.

Työhöntutustuminen on työpaikalla tapahtuvaa koulunkäyntiä. Oppilas ei ole työsuhteessa työnantajaan eikä hänelle makseta siitä korvausta. Oppilas voi osallistua sellaisten töiden tekemiseen, joista hänen työnantajan valvonnassa arvioidaan selviytyvän. Ennen jakson alkua työnantaja ja oppilas laativat yhdessä työhöntutustumissopimuksen ja jakson päättyessä työnantaja antaa oppilaalle työhöntutustumistodistuksen.

Oppilas hankkii työpaikkansa itse käyttämällä apuna mm. pääkaupunkiseudun TET-toria (www.pkstet.fi) tai ottamalla omatoimisesti yhteyttä työnantajiin. Vanhemmat voivat antaa vinkkejä työnhakuun, mutta vanhempien ei oleteta hankkivan työpaikkaa. Mikäli oppilas ei pysty työpaikkaa itse hankkimaan, hän suorittaa työhöntutustumisensa opinto-ohjaajan hankkimassa työpaikassa. Kukaan ei jää kouluun eikä kotiin työhöntutustumisjakson ajaksi. TET-jakso on jokaiselle oppilaalle pakollinen, opetussuunnitelmaan kuuluva jakso.

Työnantajia on pyydetty tarjoamaan yhden päivittäisen aterian. Mikäli päivittäisen aterian tarjoaminen tai kustantaminen ei ole mahdollista, oppilaan ruokailu järjestetään työpaikkaa lähinnä olevalla ala- tai yläasteen koululla. Oppilaan ruokailukäytäntö kirjataan  työhöntutustumissopimukseen.

Työhöntutustumisen käytännön järjestelyistä vastaa Oulunkylän yhteiskoulun opinto-ohjaaja Marianna Tiilikainen, jonka yhteystiedot löytyvät oppilaan sopimuslomakkeesta. Opinto-ohjaaja selvittää käyttäytymisohjeet ja vastuukysymykset oppilaalle koulussa. Työtehtävien antamisessa työnantajan on noudatettava nuoria työntekijöitä ja työturvallisuutta koskevia määräyksiä (laki nuorista työntekijöistä Ty 407, asetus nuorten työntekijäin suojelusta Ty 408).

Koulu on tapaturmavakuuttanut oppilaan työhöntutustumisen aikana. Vakuutus velvoittaa työnantajan nimeämään vastuuhenkilön, jonka valvonnassa tutustuminen tapahtuu. Vastuuhenkilön nimi- ja yhteystiedot kirjataan sopimuslomakkeeseen. Oppilas on korvausvelvollinen tahallisesti aiheuttamastaan vahingosta. Työhöntutustumisen aikana ilmenevistä käyttäytymis- tai muista häiriöistä tulee vastuuhenkilön ilmoittaa opinto-ohjaajalle. Oppilas laatii työhöntutustumisjaksostaan raportin, jossa hän kuvaa työpaikkaa ja oppimistaan.

Yhteystiedot

Salla Salminen, opinto-ohjaaja (vuosiluokka 7)
Puh.  09 7206 7347, salla.salminen@oulunkylanyhteiskoulu.fi

Marianna Tiilikainen, opinto-ohjaaja (vuosiluokat 8-9)
Tavattavissa varmimmin ma-to 9-15, puh 09 7206 7336,  marianna.tiilikainen@oulunkylanyhteiskoulu.fi

Opon linkit

Apua ammatinvalintaan:

www.mol.fi/avo

ammatinvalinta.fi

Apua jatko-opintojen suunnitteluun:

www.opintopolku.fi

www.ammattinetti.fi

www.oph.fi

www.edu.fi   

www.ammatillinenkoulutus.com

http://www.stadinammattiopisto.fi

http://www.maatieto.net

Apua työnhakuun ja työhakemuksen tekemiseen:

www.mol.fi

kunkoululoppuu.fi

www.oikotie.fi

Tietoa ulkoimailla opiskelusta:

www.cimo.fi

www.maailmalle.net

Last updated August 18, 2017